Werkwijze

Aanmelden

Ik ontvang uw aanmelding bij voorkeur via het aanmeldformulier op deze website.  U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts voor de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ).

Het is mogelijk om uw verwijsbrief bij het aanmeldformulier te uploaden. Er is momenteel geen wachttijd voor intake.

 

Intake en diagnostiek

Aan behandeling gaat diagnostiek vooraf. Dit doen we door middel van een intakefase. Hierin worden uw klachten geïnventariseerd en een diagnose gesteld. Het kan ook zijn dat u alleen wilt weten wat er met u aan de hand is zonder dat er behoefte bestaat aan behandeling of dat u elders behandeld wilt worden. We verrichten ook een second opinion. Als u twijfel heeft over de diagnose die elders bij u is gesteld kunnen we de diagnostiek opnieuw doen en kijken of we op dezelfde of een andere diagnose uitkomen. De meeste zorgverzekeraars vergoeden een second opinion.

 

Behandeling

Nadat de diagnose is gesteld wordt in overleg met u gekeken welke behandeling bij u past. In de behandeling staat uw eigen kracht centraal. Door die aan te spreken, te versterken en u te leren hierop te vertrouwen zorgen we dat u zo snel mogelijk zelfstandig weer verder kunt.
Zo nodig zal er gedurende uw behandeling overleg plaats vinden met uw huisarts en/of andere professionals. Uw verwijzer zal na de intake geïnformeerd worden over de diagnose en voorgenomen behandeling. Ook na einde van de behandeling wordt uw verwijzer geïnformeerd over de behaalde resultaten. Tijdens en na afsluiting van de behandeling worden de behandelresultaten (Routine Outcome Measurement) geëvalueerd. Daarnaast wil ik graag uw mening over de bejegening en behandeling horen. Hiervoor vraag ik uw feedback tijdens sessies en na afloop van de behandeling middels een CQ-I vragenlijst. Uiteraard is er tijdens de behandeling aandacht voor uw naasten (bv. kinderen, ouders, partner). In wederzijds overleg kunnen we beslissen om uw naaste mee te nemen in de behandeling.

Zie voor de inhoud van mijn behandelingen: aanbod

 

Kwaliteit

In mijn praktijk werk ik volgens dit goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen:

  1. De beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
  2. Geaccrediteerde bij- en nascholing.
  3. Deelname aan de kwaliteitsvisitatie.
  4. Deelname aan een intervisiegroep, dit ten behoeve van kwaliteitsbewaking.
  5. Registratieeisen van specifieke behandelvaardigheden.
  6. Op de hoogte blijven van relevante wetenschappelijke literatuur en ontwikkelingen.

 

Privacy

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld met inachtneming van wettelijke voorschriften. Uw gegevens, schriftelijk of mondeling, zijn vertrouwelijk ingevolge het medisch beroepsgeheim. Dat betekent onder meer, dat zonder uw uitdrukkelijke toestemming geen gegevens aan anderen worden doorgegeven. Informatieverstrekking aan derden zoals bedrijfsarts, en verzekeringsgeneeskundige, wordt tevoren met u besproken en doorgenomen. Aan juristen en advocaten verstrek ik desgevraagd en alleen met uw goedvinden informatie conform de richtlijnen van de artsenorganisatie KNMG. Uw huisarts wordt op de hoogte gehouden, tenzij u dat niet goed vindt. Gegevens, die voor de vergoeding door de verzekeraar minimaal noodzakelijk zijn, worden, met in inachtneming van de vereiste veiligheidsnormen, aan de betreffende instantie beschikbaar gesteld. Informatie uit het dossier wordt beschouwd als strikt vertrouwelijk en wanneer, zoals in eerdergenoemde gevallen, informatie wordt gedeeld bijvoorbeeld met de huisarts, dan gebeurt dit bij voorkeur per beveiligde mail.

 

Klachtenregeling

Bent u onverhoopt minder tevreden over uw behandeling praat daar dan gerust over met mij. Als u een klacht heeft over de behandeling wil ik dat graag horen.
Wanneer dit niet tot een voor u bevredigende oplossing leidt staat het u vrij contact op te nemen met de klachtenfunctionaris via een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de mail in ieder geval uw telefoonnummer zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek.

Wordt uw klacht, ook na bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kunt u de klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag.
De Geschillencommissie is schriftelijk of digitaal te bereiken via: Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag of www.degeschillencommissie.nl (via de geschillencommissie Zorg naar ggz-praktijken).

Zie verder klachtenreglement.